Pyare nabi saw ikhlaq bhetar karan lae khere dua ghurand hwa

0
100
Pyare nabi saw ikhlaq bhetar karan lae  khere dua ghurand hwa
Pyare nabi saw ikhlaq bhetar karan lae khere dua ghurand hwa

Pyare nabi saw ikhlaq bhetar karan lae  khere dua ghurand hwa