Nabi karmeem saw farmayo safar hik azaab jo tukro aahi

0
18
Nabi karmeem saw farmayo safar hik azaab jo tukro aahi
Nabi karmeem saw farmayo safar hik azaab jo tukro aahi

Nabi karmeem saw farmayo safar hik azaab jo tukro aahi