Jeh aurat je jisam sa mohbbat ki

0
89

Jeh aurat je jisam sa mohbbat ki

Jeh aurat je jisam sa mohbbat ki
Jeh aurat je jisam sa mohbbat ki