Keh dost je bare me Suthi galah je khabar pawe te cha karan ghurje

0
84
Keh dost je bare me Suthi galah je khabar pawe te cha karan ghurje
Keh dost je bare me Suthi galah je khabar pawe te cha karan ghurje

Keh dost je bare me Suthi galah je khabar pawe te cha karan ghurje